A művészetek közösségépítést és önismeretet támogató szerepe a mindennapi pedagógiai gyakorlatban

Szervező neve: Medeia Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: –
Alapítási engedély szám: 9/141/2018
Alapító neve: Medeia Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 06. 13.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja: a különböző művészeti ágak, művészetpedagógiai és művészetterápiás eszközök alapvető tárházának sajátélményű megismerése és megtanulása.
Megismertetni a résztvevő pedagógusokkal az aktív részvételen és feldolgozáson alapuló azon gyakorlatokat, illetve technikákat, amelyekkel egyszerre érhető el:
– mélyebb bevonódás a tanulás folyamatába,
– a tananyag mélyebb feldolgozása,
– nagyobb mértékű belső motiváció tanulásra, alkotásra és önkifejezésre,
– az önismeret és közösségi lét alapjainak elsajátítása, amely elengedhetetlen az egészséges felnőtté váláshoz.
További cél a bemutatott technikák hatásmechanizmusának megtapasztalása, a résztvevők szakmai önismeretének, önbizalmának növelése, illetve a közösségépítés, a tanári együttműködés facilitálása is.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A modern pedagógiában egyre inkább háttérbe szorul a frontális oktatás, és előtérbe kerülnek az aktivitáson, aktív részvételen és feldolgozáson alapuló gyakorlatok, melyekkel egyszerre érhetünk el mélyebb bevonódást, a tananyag mélyebb feldolgozását, nagyobb mértékű belső motivációt a tanulásra, alkotásra és önkifejezésre, illetve önismeretet és a közösségi lét alapjait is megtaníthatjuk, ami elengedhetetlen az egészséges felnőtté váláshoz.
A továbbképzés célja:
– a különböző művészeti ágak, művészetpedagógiai és művészetterápiás eszközök alapvető tárházának sajátélményű megismerése és megtanítása;
– a legalapvetőbb technikák átadása, illetve további technikák, irányok bemutatása annak érdekében, hogy a pedagógusok magabiztosan tájékozódhassanak az alternatív pedagógiai módszerek között.
A 30 órás képzés elsősorban sajátélményre épít, melynek célja a bemutatott technikák hatásmechanizmusának megtapasztalása, a résztvevők szakmai önismeretének, önbizalmának növelése, illetve a közösségépítés, a tanári együttműködés facilitálása is.

A főként gyakorlati tevékenységekre épülő továbbképzés főbb témakörei:
– A csoportműködés alapelvei
– Művészetpszichológiai és pedagógiai alapgyakorlatok, ismerkedés a technikákkal és eszközökkel
– A művészet négy technikájának gyakorlati felhasználása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban
– A tanítási folyamat támogatása művészetpedagógiával

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
– 90%-os részvétel a továbbképzésen.
– Részvétel a tanfolyam során a gyakorlati tevékenységekben.
– Egy szabadon választott témájú tanítási/foglalkozási terv összeállítása bármely tantárgyból/témából művészeti ágak bevonásával. Értékelési szempontjai: a tanfolyam során elsajátított fogalmak megfelelő használata, a program során megismert eszközök és módszerek megfelelő alkalmazása, adekvát tanulási képességfejlesztő gyakorlatok beépítése, az alkalmazott módszerek és tananyagtartalom összhangja, művészeti ágak beépítése, felhasználása a tanulási-tanítási folyamatban, megvalósíthatóság, életkori sajátosságok figyelembe vétele. Terjedelme: 3-5 A4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz. Benyújtási határideje: a tanfolyamot követő két héten belül.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje a közösségfejlesztés művészetterápiás eszközeit.
Tudja a közös alkotás jellemzőit.
Ismerjen csoportalkotási gyakorlatokat és szabályokat.
Legyen képes rajz, mozgás, zene és improvizációs alapgyakorlatok elvégzésre.
Legyen képes a képzőművészeteket kombinálni egy-egy pedagógiai tevékenységhez hozzárendelve.
Legyen képes művészetpedagógiai eszközök alkalmazásával óratervet összeállítani.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Ellenőrzés módja: egy szabadon választott témájú tanítási/foglalkozási terv összeállítása bármely tantárgyból/témából művészeti ágak bevonásával.
Értékelési szempontok:
– a tanfolyam során elsajátított fogalmak megfelelő használata,
– a program során megismert eszközök és módszerek megfelelő alkalmazása,
– adekvát tanulási képességfejlesztő gyakorlatok beépítése,
– az alkalmazott módszerek és tananyagtartalom összhangja,
– művészeti ágak beépítése, felhasználása a tanulási-tanítási folyamatban,
– megvalósíthatóság, életkori sajátosságok figyelembe vétele.
Terjedelme: 3-5 A4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz.
Benyújtási határideje: a tanfolyamot követő két héten belül.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; tanító, általános és középiskolai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató, iskolapszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető