Digitális eszközök használata, szerepe a pedagógusok módszertani repertoárjának fejlesztésében, tanulásszervezési hatékonyságuk növelésében – digitális kompetenciafejlesztés pedagógusoknak

Szervező neve: Medeia Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: –
Alapítási engedély szám: 9/111/2018
Alapító neve: Medeia Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 05. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a digitális oktatás megerősítése, eredményességének fokozása a köznevelési intézményekben, valamint módszertani támogatás nyújtása a pedagógusok részére a digitális eszközök kreatív használatára. A továbbképzés célja a résztvevő pedagógusok digitális módszertani repertoárjának bővítése olyan tevékenységekkel, amelyek komplex módon fejlesztik a tanulók képességeit, készségeit, különös tekintettel a XXI. századi elvárásokra.
További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek, amelyek elősegítik és fokozzák a digitális oktatás eredményességét.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Digitális eszközök használata, szerepe a pedagógusok módszertani repertoárjának fejlesztésére, pedagógiai hatékonyságuk növelésére – digitális kompetenciafejlesztés pedagógusoknak

Az oktatásban új kihívásként jelentkezik a Z és alfa generáció digitális eszközökkel történő oktatása. Digitális „bevándorló”-ként a pedagógusok nehezen tudnak megfelelni az új elvárásoknak. A továbbképzés célja, hogy a digitális oktatáshoz olyan elméleti és gyakorlati segítséget adjon, melynek birtokában a résztvevők biztonsággal használnak különböző szoftvereket, online felületeket a mindennapi oktató-nevelő munkájukban. A tanfolyam során hangsúlyosak a gyakorlati tevékenységek, melyek során a digitális tartalmak létrehozása, kipróbálása kis csoportos munkaformában történik.
A továbbképzés formája: blended.
A képzés rövid tematikája:
1. Bevezetés (A program tartalmának ismertetése, Edmondo felület megismerése)
2. A digitális oktatás fogalma, jellemzői (nem kontakt szakasz)
3. Az oktatásban használható szoftverek (alkalmazásuk lehetőségei, feltételei, munkaformák)
4. Új típusú tanulásszervezési lehetőségek az alsó tagozatban (szófelhő, gondolattérkép, illusztráció, virtuális osztályterem, online feladatkészítők, digitális játékok)
5. Új típusú tanulásszervezési lehetőségek a felső tagozatban (digitális teszt, kvíz, online szavazás, online munkaterületek, kiterjesztett valóság, digitális történetmesélés, formatív értékelés)
6. Tanórarész önálló tervezése digitális eszközök használatával
7. Tanfolyam zárása (szintetizálás, vizsgafeladatok értékelése)
A program elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány
A Tanúsítvány kiadásának feltételei:
Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka.
Tesztek kitöltése, munkaformákon való részvétel.
A vizsgafeladat létrehozása és feltöltése. A feltöltés határideje: a képzés utolsó napját követő 2 héten belül.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzésen résztvevő:
– legyen képes meghatározni a digitális oktatás fogalmát
– ismerje az oktatásban használható digitális eszközöket, valamint a digitális oktatással együtt járó speciális szervezési feladatokat
– ismerje a szemléletformálás lehetőségeit
– ismerje a projektoktatásban alkalmazható digitális eszközöket
– ismerje a digitális oktatás infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeit, lehetőségeit
– ismerje a szoftverek módszertani lehetőségeit
– legyen képes online bemeneti mérést elvégezni
– tudja, milyen új típusú tanulásszervezési lehetőségek vannak különböző általános iskolás korcsoportok számára
– legyen képes digitális órarész megtervezésére, megszervezésére
– ismerje az interaktív táblák, eszközök és szoftverek funkcióit, alkalmazási lehetőségeit a gyakorlás, a rendszerezés, az új ismeret feldolgozása, összefoglalás, számonkérés, ellenőrzés területén
– legyen képes interaktív tanóra/foglalkozás összeállítására kreatív digitális eszközhasználattal

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés vizsgafeladattal zárul.
A vizsgafeladat: 1 db interaktív, digitális eszközt alkalmazó tananyag óratervének létrehozása, legalább 1 db saját készítésű taneszközzel (kvíz/tankocka/AR, stb). Az elkészített digitális tananyagokat a képzésben részt vevők a nem kontakt órákon használt felületre töltik fel: Edmodo felülete.
A vizsgafeladatok elkészítését végig az oktató online formában segíti, koordinálja, véleményezi, és végül értékeli.
A vizsgafeladatot az oktató minősíti és értékeli a képzésben résztvevők számára előre megadott szempontsor alapján. Az oktató minden területet 1-3 ponttal értékel, az értékelés tartalmi szempontjai:
– az óratervben kitűzött célok megvalósulása
– a választott módszerek, munkaformák helyessége, alkalmazkodása az életkori sajátosságokhoz, oktatási célokhoz
– kreatív eszköz- és szoftverhasználat
– szöveg, kép, hang, animáció, mozgókép, interaktív elem változatos, megfelelő használata
– kapcsolódás a kerettantervhez, tananyaghoz

Értékelés átlag alapján: 1,5 pont alatt nem megfelelt, 1,5 pont felett megfelelt. A vizsgafeladat feltöltési határideje és értékelése: a képzés befejezését követő 2 hét.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: a jelentkező rendelkezzen alapvető informatikai felhasználói ismeretekkel

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: 10 kontaktóra  + 20 távoktatásos óra teljesítésére a kontakt-napot megelőző 10 napban, illetve a kontakt-nap utáni 1 hónapban van lehetősége a hallgatóknak.