Pályaorientációs feladatok ellátásának módszertana pedagógusok számára

Szervező neve: Medeia Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: –
Alapítási engedély szám: 9/73/2018
Alapító neve: Molitor-Nova 2021 Oktatási és Szolgáltató Zrt.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 04. 20.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, valamint módszertani támogatás nyújtása a pedagógusok részére a pályaorientációval és az életpálya-tervezéssel kapcsolatban.
Felhívni a figyelmet a munka világában való tájékozottság fontosságára, a munkavállaló és a munka világa közti folyton változó kapcsolatra, valamint a jövőbeli munkalehetőségekre, szakmákra való felkészülés szükségességére.
Megismertetni a tudatos életpálya-építés módszertani elemeit, és az ehhez szükséges készségek elsajátításának lehetőségeit.
További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják és elősegítik a pályaismeret tanítását.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pályaorientáció és az életpálya-tervezés egyre nagyobb hangsúlyt kap napjainkban. Megismerteti a tanulókkal azokat a foglalkozásokat, pályákat, amelyek legjobban kapcsolódnak képességeikhez és érdeklődési körükhöz, fejleszti azon a készségeiket, képességeiket és személyiségvonásaikat, amelyek nélkülözhetetlenek az élethosszig tartó tanuláshoz.
A továbbképzés célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, valamint módszertani támogatás nyújtása a pedagógusok részére a pályaorientációval és az életpálya-tervezéssel kapcsolatban. Felhívni a figyelmet a munka világában való tájékozottság fontosságára, a munkavállaló és a munka világa közti folyton változó kapcsolatra, valamint a jövőbeli munkalehetőségekre, szakmákra való felkészülés szükségességére. Megismertetni a tudatos életpálya-építés módszertani elemeit, és az ehhez szükséges készségek elsajátításának lehetőségeit. További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják és elősegítik a pályaismeret tanítását.

A főként gyakorlatokon, csoportos és egyéni feladatmegoldásokon alapuló továbbképzés főbb témakörei:
– PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS ÉLETPÁLYA
o Pályaorientációs alapismeretek
o A munka világa
o Pályaismeret
o Életpálya-ismeretek
o Az életpálya mibenléte
o A képzési rendszer megismerése
o A munka és a pályák világa
– MUNKAJOGI ÉS MUNKAERŐ-PIACI ALAPISMERETEK
o Munkajogi alapismeretek
o Munkaerő-piaci alapismeretek
o Álláskeresési információk
o Az önéletrajz és a motivációs levél
– AZ ÖNISMERET SZEREPE A PÁLYAORIENTÁCIÓ FOLYAMATÁBAN
o Az önismeret fogalma
o Énkép
– Kommunikációs ismeretek
o Kommunikáció, észlelés, visszacsatolás
o A verbális és nem verbális kommunikáció mechanizmusa
o Pályaorientáción alapuló tanóra tervezése
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
– 90%-os részvétel a továbbképzésen.
– Egy tetszés szerinti pályaorientációs projekt összeállítása saját intézmény számára. Értékelési szempontjai: a projektterv kidolgozottsága, a továbbképzésen elsajátított z összes tanult és ismeretek megjelenése; a korosztály és a projektfeladatok közti koherencia; a projekt megvalósítására szánt időintervallum realitása; a projektterv megvalósíthatósága a helyi adottságok figyelembe vételével. Minősítési szintek: 0-60% nem felelt meg, 61-90% megfelelt, 91-100% kiválóan megfelelt. Terjedelem: 3-5 A4-es oldal; 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz. Beadási határidő: a tanfolyamot követő harmadik hét.

Az előírt tartalmi követelmények:
Legyen képes meghatározni a pályaorientációval és munka világával kapcsolatos alapfogalmakat.
Legyen képes integrálni a pályaorientációs ismereteket egy-egy tantárgy tananyagtartalmába.
Tudja az életpálya tervezésének főbb kritériumait.
Tudja az önismeret szerepét az életpálya-tervezés során.
Tudja a pályaválasztással, pályaorientációval, munka világával és intézményhálózattal kapcsolatos információkat.
Ismerje az egyéni életpálya-elképzelések, tervek és célok elérésének módszertani lehetőségeit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Ellenőrzési mód: egy tetszés szerinti pályaorientációs projekt összeállítása saját intézmény számára.
Értékelési szempont:
– A projektterv kidolgozottsága, a továbbképzésen elsajátított z összes tanult és ismeretek megjelenése.
– A korosztály és a projektfeladatok közti koherencia.
– A projekt megvalósítására szánt időintervallum realitása.
– A projektterv megvalósíthatósága a helyi adottságok figyelembe vételével.
Minősítési szintek:
– 0-60% nem felelt meg
– 61-90% megfelelt
– 91-100% kiválóan megfelelt
Terjedelem: 3-5 A4-es oldal; 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz.
Beadási határidő: a tanfolyamot követő harmadik hét.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; középiskolai és általános iskolai tanárok, szak- és gyakorlati oktatók.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Szakoktató, gyakorlati oktató

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Osztályfőnök